Каталог курсовых, рефератов, научных работ! Ilya-ya.ru Лекции, рефераты, курсовые, научные работы!

Шпаргалки по истории Украины (2007г. Донецк)

Шпаргалки по истории Украины (2007г. Донецк)

1. Предмет, методи та джерела вивчення історії У.

Как любая наука, история Украины имеет конкретный предмет изуче­ния. Предметом истории Украины является изучение закономерностей эко­номической, общественной, политической и духовной жизни на территории Украины в ее нынешних государственных границах с древнейших времен до наших дней.

Історія У. розглядає суспільні процеси та рухи, розвиток різних політичних сил та партій, прагнення укр. народу до незалежності, процес об’єднання всіх укр. земель в єдину державу, розвиток державних структур та політичної системи. Це перша складова частина предмету. Друга – вивчення світових суспільних процесів, їх взаємозв’язку в історії У., а також місце У. в історії світового суспільства. Існують 5 основних типів історичних джерел: 1) речові (поселення, архітектурні споруди), які дає нам археологія; 2) етнографічні; 3) лінгвістичні; 4) усні; 5) писемні (актові матеріали, оповідні пам’ятки).


2. Характеристика основных этапов истории Украины.

Исторический процесс на территории Украины шел традиционным, присушим многим народам путем.

Возникновением цивилизации, формирование и развитие первобытнообщинного строя. Возникновение раннефеодального государства Киевская Русь, где можно выделить:

1). п. пол. IX ~ к. X вв. - формирование и возникновение, расширение границ Руси, развитие феодальных отношений. 2). к. X - до 30-х XII в. - наивысший расцвет Киевской Руси как единого государства. 3). 30-е XII в. - 40-е XIII в. - феодальная раздробленность и постепенный упадок.

XIV – п. пол. XVII вв. украинские земли, ослаблен­ные внутренними противоречиями, монголо-татарским игом, захвачены Польшей, Литвой, Турцией. Усиление национального, социального и религиозного угнетения привело к освободительному движению, ведущая роль в котором принадлежала казачеству. Освободительная война (1648 -1654г.г.) -кульминация в проявлении национального самосознания и возрождения государственности.

С середины XVII до конца XVIII в. - полная ликвидация украинской автономии. В XIX - начале XX вв, большая часть украинских земель входила в состав Российской империи и  Австро-Венгрии. Происходило обострение классовых противоречий.

1917 - 1920 гг., от провоз­глашения УНР к гетманскому режиму П.Скоропадского и Директории, за­вершившийся образованием УССР. В последующие 70 лет в составе СССР Украина приняла формы со­ветской государственности. Со второй половины 80-х -н. 90-г. в истории Украины начался но­вый период возрождения украинской государственности.


3. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

З кінця VII в. до н.е. греками на Північному узбережжі були засновані торгові факторії, що виросли згодом у міста. Найбільшої з міст-республік була Ольвія. Економіка була багатоплановою. Торгівля велася по  із Грецією і зі скіфами. У Грецію вивозилися: хліб, худоба, шкіра, хутровина, раби й ін. З Греції ввозилися товари для жителів міст і для перепродажу скіфам. Скіфам продавали: вино, ювелірні вироби, кераміку. Ремесло - досягло високого рівня і славилося виготовленням металевих виробів, керамічним виробництвом, ткацтвом і ін. Землеробство -розроблялися пшениця, ячмінь, просо, виноград, яблуко, і ін. У господарстві утримувалися: коня, корови, вівця, свині й ін. Рибальство - у ріках і на море. Існувало дві форми правління: а) Міста-республіки, у яких законодавча влада належала народним зборам (всі вільні городянини-чоловіки).. Виконавча влада належала архонтам, що обиралися з рабовласницької знаті міста. б) єдина монархія - Боспорське царство..  Законодавча і виконавча влада концентрувалася в руках царя. У 107 р. до н.е. Перепад був убитий повсталими рабами під проводом Савмака, що захопив царський трон і початків чеканити власну монету. Ідеологія - антична релігія; у містах відправляли культ того бога, у залежності від того, із якої частини Греції були переселенці. Причини спаду: а) праця рабів стала невигідна, натуралізація господарського життя, скорочення торгівлі, що спричинило ослаблення причорноморських держав; б) набіги кочівників. У 3 в. н.е. під тиском готовий загинула Ольвія й ін. міста-республіки, у IV в. н. е. під набігами гуннів - Боспорське царство.


4.   Кіммерійці, скіфи, сармати на території У.

Кіммерійці (к. 2 - початок 1 тис. до н. э.) перші племена на території У, назви яких збереглися у давньогрецьких (Гомер у “Одиссеї”) та ассирійських джерелах. Скіфи - войовничі ірано-язичні племена кочовиків-скотарів, що у 7 сторіччі до н. э. витіснили кіммерійців зі степу півдня У. У 513-515 рр. до н. э. Скіфи відбили наступ величезного війська персидського царя Дарія I, що намагався їх завоювати. Сармати - племена східних кочовиків, що в другому сторіччі до н. э. Завоювали більшу частину Скіфії, витісняючи скіфів до Криму, за Дунай та Дністер. Панування сарматов тривало продовжувалося до 3 ст. н. э., коли на землі Пів. У напали готи. В підсумку до кінця залізного сторіччя встановилася майнова нерівність між членами общини; розпочався перехід частини засобів виробництва у приватну власність верхівки племен; боржники та військовополонені перетворювалися у рабів, що свідчить про розкладання первобитного суспільства та формування класового.
5. Роз’яснити теорії похо­дження слов’ян.

 Існує декілька версій відносно територій,  де формувався східнослов'янський етнос, та часу, коли це відбувалось.  Найбільш поширеною є та,  згідно якої перший етап складання слов'янства,  так званий передслов'янський,  сягає другої половини II - I тис. до н.е. Саме тоді починається формування декількох археологічних культур,  які пізніше стали характерними для слов'ян.

Передслов'янський період пов'язаний з виникненням на правобережній лісостеповій Наддніпрянщині Зарубинецької культури,  яка,  є спільною для всього слов'янства. У той період населення межиріччя Десни, Сейму і Сожа було осілим,  жило в основному з землеробства,  ремесел і торгівлі.

Уперше слов'яни згадуються у працях Тацита, Птоломея (I ст. н.е.) під назвою “венеди”. Розселялися вони у районі Балтійського моря.  Пізніше, з венедів вирізняються дві групи слов'янського населення -  анти (від Дунаю до Дону і Азовського моря) і склавіни.  Держава антів проіснувала близько трьох століть і у 602 році загинула під натиском аварів. Починаючи з VII ст. у літературі трапляється назва "слов'яни" - людність, яка мешкала на правому березі Дніпра.  Незабаром формується понад 10 великих племінних об'єднань східних слов'ян,  які заселяли землі нинішніх України, Росії і Білорусі.  Перелік цих об'єднань міститься у “Повісті временних літ”. Складаються й великі спільноти.  Існують згадки про три центри -  Куявію, Славію, Артанію.


6.  Проаналізувати процес розвитку і розселення східнослов’янських племен.

Ранні слов'яни селилися  по берегах річок і  озер.  Житла були дерев'яними, обмазані глиною. Серед поселень слід  виділити - Корчувате, Лютіж,  Суботів, Канів.

Жили вони за традиціями родоплемінного ладу.  Майном, володіли великі роди -  патріархальні об'єднання. Поступово відбувається перехід до сусідської общини, за якої визначальним було не походження,  а місце проживання.

Суспільно-політичний устрій антів мав демократичний характер. На чолі племені стояв князь і старшини,  але всі важливі питання вирішувались на віче.

Анти часто воювали проти готів, загрожували кордонам Візантії по Дунаю.  А в середині V ст. анти разом із ними брали активну участь у Балканських війнах.

В VІІ-VШ ст. у слов'ян - розпад первіснообщинних відно­син. З'являється сусідська община. Виникає приватна власність, що призводить до виникнення нерівності. Виділяється знать. На чолі пле­мені стояв князь. У слов'ян було патріар­хальне рабство. Необхідність створення держави диктувалася і зовнішніми умовами — боротьбою з на­бігами кочовиків. Тому наприкінці VIII — початку IX ст. виникла держава Русь з центром у Києві.


7. Дати характеристику господарський діяльності, побуту та віруванням східних слов’ян.

Основою господарства антів лишалися землеробство і скотарство. Значного розвитку набули і ремесла – ливарне, ковальське,  ювелірне, каменярське.  Важливе місце у господарському житті антів посідала торгівля з містами -  державами Північного Причорномор'я та арабськими країнами.  Окрім цього, річка Дніпро, яка протікала через територію антів, була важливим міжнародним торгівельним шляхом.

Життя і праця східних слов'ян були тісно пов'язані зі своєю сім'єю і природою. Це і визначило два основних культи - обожнення сил природи і культу до пращурів. Систему вірувань ранніх  слов'ян,  коли вклоняються Сонцю, Місяцеві, вогневі, дощеві, називають язичництвом. Поступово формується пантеон богів, серед яких найбільш шанованими були: Дажбог - бог Сонця й добра; Перун -  бог грому; Сварог - бог неба; Дана - богиня води; Стрибог - бог вітрів, Велес - бог худоби.

Служителями язичницької релігії були жерці, їх називали волхвами. Ці люди володіли, окрім релігійних, ще й медичними,  астрономічними знаннями.

Вірили східні слов'яни і в духів – домовиків, водяників,  лісовиків,  мавок,  русалок тощо.

Вже в ті часи, ґрунтуючись на природних спостереженнях, наші пращури створили календар. Новий рік починався у березні - тоді, коли день починав переважати ніч. Вдосконалювалась й музична творчість.

Східні слов'яни створили високу культуру, яка поступово стала першоосновою духовного розвитку  майбутньої України.

 

8. Охарактеризувати процес становлення київської держави.

Протягом VIII - IX ст. слов'яни розселилися на території Східної Європи. Поступово племінні спільноти трансформуються у племінні князівства, які властиві перехідному етапові до феодального суспільства. Знижується роль народного віча, довкола князів формуються дружини - групи професійних вояків.  Тепер земля могла передаватись у спадок. Основна ж частина селянства -  смерди -  платили князеві данину й виконували різні повинності.  Таким чином наявним було соціальне розшарування.

Формування державності у східних слов'ян зумовлювалося низкою соціально-економічних і політичних чинників.

Зменшилася необхідність спільного обробітку землі. Земля стала переходити у власність окремих сімей.  Землевласники перетворюються на феодалів, а вільні - на феодально залежне населення.

Розвиток ремесла зумовив поглиблення суспільного розподілу праці, що в свою чергу викликало активізацію торгівлі та виникнення постійних поселень.

Збільшення розмірів території, військова активність вимагали нових методів і форм управління. На перший план виходить князівська влада -  спочатку виборна, а потім спадкоємна. Зовнішньополітична діяльність сприяла виділенню дружини в групу професійних військових.

Важливу роль у державотворчому процесі відігравала постійна загроза з боку сусідніх кочових племен.

Таким чином, у VIIІ - IX ст. в слов'янському світі склалися передумови для формуванні державності.
9.  Этапы развития Киевской Руси

Политическая история Киевской Руси делится на три периода6 1).с 882 г., когда на престол в Киеве сел Олег, до смерти Святослава в 972 г. В это время происходит быстрое расширение территории Руси. Олег в течении нескольких лет подчинил своей власти приднепровские племена. присоединились к Руси земли уличей, тиверцев, вяти­чей, Белую Вежу, Тмутаракань.

2). расцвет Киевской Руси - годы, когда, у власти нахо­дились Владимир Великий и Ярослав Мудрый. В пределах Киевской Руси были объеди­нены все восточно-славянские и многие неславянские племена. Для укреп­ления молодого государства, с целью централизации власти, в 988 г. Вла­димир провел "идеологическую реформу". В Киевской Руси было принято христианство. Во время княжения Ярослава завер­шилось строительство Древнерусского государства. Был сломлен местный сепаратизм, стабилизировалась государственная территория и границы, усовершенствован государственный аппарат. Он юридически закрепил феодальные отношения на Руси принятием законов "Русская правда".

3). Гибель Киевской Руси. Конец правления Мономаха и его сына Мстислава. Период характери­зуется центробежными тенденциями, вызванными ростом продуктивных сил в сельском хозяйстве и ремесле, господством феодальной собственно­сти на землю. В ХШ в. власть велико­го киевского князя стала номинальной. На политической карте огромного государства появляется более полутора десятка суверенных княжеств.

 

10. Розкрити сутність теорії походження Київської Русі.

Існують 2 точки зору на утворення К. Русі: норманська і природничоісторичного утворення. 1) Норманська теорія (Байер і Міллер) - про несамостійний розвиток державності заснована на «Повісті тимчасових років», де перекладається легенда про запрошення слов'янськими племенами в якості князів 3-х братів на чолі з Рюриком (Синеус, Трувор) - варягів по походженню. Першими керівниками К. Русі були нормани-князі Рюрик, Олег. У ряді неславянских літописів говориться про їхню нездатність без помочі ззовні заснувати таку могутню державу. 2)Теорія єстествено історичного процесу утворення класів і держави у східних слов'ян: а) для цього існували всі необхідні економічні, передумови: достатньо високий розвиток; військові походи приносили прискорювали процес класоутворення; захоплення общинних земель говорить про початок складання феодальних відношень; б) археологічні розкопки вказують, що кількість поховань воїнів-норманів мізерно мало; в) у літописах наступних сторін нормани не згадуються, тому вони швидко злилися з корінним населенням; г) порівняльний аналіз залишків озброєнь норманів і слов'ян говорить про приблизно однаковий рівень розвитку; д) у літописах говориться; що 1-й князь - слов'янин Кий Висновок: із норманами або без норманів, східні слов'яни були в силах зробити останній крок від розкладання первіснообщинного до феодального товариства.


11. Деятельность великих киевских князей по укреплению государства

Князь Олег сумел объединить Киевскую и Новгородскую земли. Расширил территорию Киевской Руси, создал опорные пункты центральной. В 907 г. совершил победоносный поход на Константино­поль, подписав в 911 г. выгодный для Руси торговый договор.

Игорь - сын Рюрика, присоединил территорию уличей и тиверцев, подавил восстание древлян. В 915 г. подписал с печенегам мирный договор. Погиб в 945 г, во время попытки повторно собрать дань с древлян.

Ольга - жена Игоря. Упорядочила систему сбора дани. Отдава­ла предпочтение дипломатии; установила отношения с Германией, подписала договор в Константинополе. Приняла христианство.

Святослав - сын Игоря и Ольги. Он разгромил Хазарский каганат, Волжскую Булгарию, Дунайскую Болгарию и др. Было положено нача­ло государственной реформе, вследствие которой Киевская Русь вскоре станет владением одной княжеской династии.

Владимир. Его правление было временем подъема Руси как целостной державы. Около 988 г. он провел административную рефор­му. При нем был сломлен сепаратизм племенной верхушки. Провел судеб­ную реформу на укрепление Руси. В 988 г на Руси было официально введено христианство.

Ярослав Мудрый приложил много усилий для укрепле­ния централизованного государства. Со строи­тельством Киева он осуществлял мероприятия по укреплению южных границ Руси. Ярослав не жалел средств на развитие церкви.

Владимир Мономах - внук Мудрого. Объединил территорию Руси, прекратив в ней междо­усобицы. Талантливый полководец. Мстислав - сын В. Мономаха, продолжил политику отца, по укреплению государства, прекращению междоусобиц и защите внеш­них границ. После его смерти Русь окончательно распадается на отдель­ные княжества.


12. Політичний устрій та соціальна організація Київської Русі.

Ранєфеодальна монархія федерального типу, при якій: а) на чолі держави - великий київський князь; б) найближче оточення, за допомогою якого великий київський князь управляв державою: особиста дружина, що ділилася на старшу і молодшу; боярська дума при великому князі, що збирав її для прийняття важливих рішень; в) суд, збір данини здійснювали спеціальні дружинники, що називалися мечниками, вирниками. г) керування невеличкими містами здійснювали тисяцькі і посадники. Залежне населення: Смерди - селяни, що не потрапили в особисту залежність від феодала і які експлотувалися шляхом стягування данини. Закупи - смерди, що взяли у феодала купу. Рядовичи - селяни, що уклали з феодалом договір і за це виконуючі різноманітні роботи у вотчині. Ізгої - вигнані з общини селяни, що не мали права через це користуватися общинною землею. Холопи - полураби. Феодальна експлуатація здійснювалася а). шляхом економічного примуса: виплата княжої данини; висновок селянами кабальних договорів із феодалами; панщина, натуральний оброк, згодом грошовий оброк. б) позаекономічного адміністративного примуса. Боярська земельна власність укладається лише на початку XII сторіччя. У силу цих особливостей повстання населення в Києві не носили характеру класової боротьби.

13. Социальное развитие Киевской Руси

Земля принадлежала господствующему клас­су в целом - князю с дружиной, боярам, которые в большинстве своем также входили в состав дружины.

Со временем основным источни­ком обогащения князей и бояр становятся прибыль от собственного феодального хозяйства. Поскольку для содержания дружины и удовлетворения потребностей князя и его двора дани не хватало, князья начинают устраивать свои собственные хозяйства. Индивидуальная земельная собственность за­родилась только во II п. XI ст. Постоянно растет и развива­ется крупное землевладение - княжеское, боярское, церковное.

Князья постепенно захватывали и окре­стности, превращая их в собственные владения, а население ставили в зависимость от себя. Князь Киевский является вер­ховным собственником всех земель. Росло и землевладение бояр. Ими прежде всего становились княжеские дружинники, которые за свою службу стали получать земли и оседать на них. Крупное землевладение создава­лось захватом феодалами общинных земель, закабалени­ем общинников, освоением новых земель

Церкви также стали крупными земле­владельцами. Они получали десятину, судебные налоги, доходы от ростовщичества. Таким образом рос численно и укреплялся класс феодалов.

Феодальное землевладение основывалось на эксплуатации зависимого класса крестьян. Постоянно пополнялись различные категории эксплуати­руемого класса. Смерды - эксплуатирующиеся только путем взимания дани; рядовичи - крестьяне, заключившие с феодалом "ряд" - договор и за это выполняющие различные работы в вотчине; закупы - взявшие у феодала купу - ссуду деньгами, инвентарем, семенами. Изгои - изгнанные из общины крестьяне, а также холопы - полурабы.


14. Экономическое развитие Киевской Руси

В хозяйстве восточных славян периода Киевской Руси IX-н. XII ст. ос­новной отраслью оставалось как и ранее земледелие. Господствует натуральное хозяйство, при котором все необходимое производится не для продажи на рынок, а для внутреннего потребления.

Важную роль хозяйства на Руси составляло скотоводство. Восточные славяне занимались также охотой, рыбной ловлей.

Во времена Киевской Руси интенсивно развивалось ремесло, которое в основном сосредотачивалось в городах и при дворах князей и бояр. Ремесленники обеспечивали потребности феодалов в ору­диях и предметах быта, а также производили разные предметы на заказ, работали и на рынок.

В целом хозяйство Киевской Руси имело натуральный характер. Одна­ко, развитие ремесла, усиление общественного разделения труда способст­вовали расширению обмена, торговли. Внутренняя торговля преимущест­венно сосредотачивалась на местных рынках, которые связывали экономи­чески различные районы.

Широко развивалась на Руси внешняя торговля - с восточными странами по Волге и Каспийскому морю, с Византией, Скандинавией, со странами Цен­тральной Европы. Вывози­ли на международные рынки меха, мед, воск, лен, льняные ткани, изделия из серебра и железа. Ввозили - главным образом предметы роскоши.

Развитие торговли требовало усовершенствования денежной системы, которая на Руси возникла задолго до образования Древнерусского государст­ва. Сначала роль денег исполняли скот, а потом мех куницы. В об­ращении были иностранные монеты. Со времен Владимира начали чеканить монеты.


15. Прийняття християнства

Причины: а) необходимость укрепления  феодальных  отношений, т. к. зычество противоречило единению Руси; б) принятие единой с Византией религии укрепляло бы южные  гра­ницы  Руси;  в) принятие христианства способствовало поднятию международного авторитета Руси и сближению  с высоко­развитой Византией 

Развитие событий: а) Владимир проводит ре­форму язычества, создав пантеон шести богов во главе с Перуном;   б) Владимир решил  принять православие. Чтобы не попасть при  этом в вассальную зависимость от Византии, как другие, захватил Византийскую  крепость Херсонес (9.88 г.), и потребовал выдать за него се­стру императора, после чего он готов принять христианство.

Значение  принятия христианства: а)  Способствовало укреплению К.  Руси  как раннефеодального го­сударства, подняло ее международный  авторитет, укрепило связи е  Византией, способствовало распространению письменности на  Руси, да­ло импульс развитию древнерусской культуры. б) Христианство насаждалось на  Руси  жестокими   методами, в ре­зультате были уничтожены многие памятники  языческой культуры; цер­ковь со временем превратилась в крупнейшего феодала.


16. Развитие культуры Киевском Руси

Высокого уровня развития во времена Киевской Руси достигла самобыт­ная культура. Основой духовной культуры было устное народное творчество. Популярными героями былин были воины-богатыри Илья Муро­мец, Добрыня Никитич.

Появление и развитие пись­менности способствовало распространению образования на Руси. Уже во времена Владимира Великого основываются школы для детей феодалов, они открывались при монастырях. Сущест­вовали и библиотеки. Первой из них была библиотека при Софиевском Соборе, основана в 1037 г.

В период Киевской Руси развивалась оригинальная литература. Одним из известных писателей XI ст был митрополит Илларион. В своем произ­ведении "Слово о законе и благодати", прославляет деятельность князя Владимира, за то, что он сделал Русь известкой во всех концах зем­ли. Князь Владимир Мономах а своем "Поучении детям" учит детей прави­лам морали. "Повесть временных лет" – летопись, написанная Нестером в н. ХПв. Вершиной всей древнерусской литературы стало "Слово о полку Игореве”.

В 1036г. был построен Спасо-Преображенский собор в Чернигове. При Ярославе мудром в Киеве построен Софийский. В 1051г. осно­ван Киеве-Печерский монастырь. Во времена Ярослава Верхняя часть Кие­ва была обнесена валом с тремя воротами, главные из них получили назва­ние Золотых ворот. Развивается живопись: фрески-рисунки минеральными красками по сырой штукатурке; мозаики; иконопись.

17. Зовнішня політика князів

Киевская Русь была мощным средневековым государством. Она постепенно перешла к равноправному участию в политической жизни Европы и Близкого Востока. Князья Руси заключали соглашения с Византией, Германской империей, Польшей, Венгрией. Высокий международный авторитет и военная мощь Киевской Руси сочетались с высоким уровнем экономического развития. Развитыми к тому времени были земледелие, скотоводство, ремёсла, промыслы. Киевская Русь установила торговые, политические, культурные связи со многими европейскими странами. Князья Руси имели широкие династические связи с византийским и европейскими дворами. Часто инициаторами этих связей выступали правители европейских государств, искавшие союза с мощной Русью.

Киевская Русь прекратила существование под ударами полчищ монголо-татар. Непосредственным наследником её политических и культурных традиций стало Галиико-Волынское княжество.

 

18. Причини феод роздробленості

В  поч. 12 в. наступає криза росту, коли стара форма  об'єднання  земель  уже  не  відповідає  прогресу  і  перестає  бути  необхідної. Величезні географічні розміри К. Русі об'єктивно сприяли росту  сепаратизму. Насильницьке об'єднання  східнослов'янських  земель у 9 сторіччі дало обернену реакцію в 12 в.;  майже  поголовне прагнення  до самостійності значних і дрібних феодалів тим  більше,  що  області  склалися переважно в рамках колишніх племінних спілок. Зміна торгової  кон'юнктури - Західна Європа почала торгувати  безпосередньо  з  Ближнім  Сходом.  Київська Русь загубила важливий  торговий  маршрут  до  Чорного  моря.

По своїй  суті  феодальна роздробленість явилася перехідним періодом  від  раннефеодального  держави  К.  Русі до  централізованій державі. У цей перехідний період завершується складання всіх  основних  рис і інститутів феодалізму  в  рамках  окремих  феодальних  вотчин  і князівств. Водночас, феодальна роздробленість  знизила  обороноздатність  країни,  що  в  умовах  посилення монголотатар призвело до трагедії російських  земель.

Галицко-Волынское  княжество стало наследницей  К. Руси, боролось за воссоединение  и консолидацию земель; способствовало защите населения юго-запад­ных  земель от физического  уничтожения монголо-татарами;  подняло авторитет украинских земель на международной арене, особенно в усло­виях феодальной раздробленности.  Галицко-Волынское  княжество после упадка Киева  продолжило на   целое столетие существование государственного образования на славян­ских землях  и стало главным политическим центром будущей  Украины.      

 

19. Монголо – татарська навала.

На поч XIII ст. відносини  з половцями стають більш врівноваженими, але  новий ворог – татари. У 1223 р. в битві на р Калка русько-половецьке військо було розгромлене татарами. У 1236 р. почався похід татар на чолі з Батиєм до Східної Європи. В 1240 р. захопив Київ. У 1242 – 1243 рр. Батий створив державу – Золота Орда, з центром в пониззі Волги. Руські князівства сплачували данину, давали військо, отримували ярлики на княжіння Київ майже зруйновано. у 1245 р. Батий надіслав Данилі Галицькому вимогу – „Дай Галич”. спочатку підкорився, але почав готуватися до боротьби з татарами, шукаючи союзників. Згодом  виступив проти татар. Спочатку перемагав, але зазнав. Влада Золотої Орди над укр землями тривала до 1362 р., коли тут затвердилася влада Великого князівства Литовського. У 1362 р. відбулася битва   на р. Синюха (Сині Води), в якій литовці перемогли татар звільнили з-під влади Золотої Орди.


20. Загарбання Польщею та Литвою укр. земель

Укр землі під владу Великого князівства Литовського  перейшли за князів Гедиміна  та Ольгерда переважно мирним шляхом - принцип “Ми старини не рушимо, новизни не вводимо”, прихильно ставились до місцевих звичаїв та системи управління. Місцева знать зберегла володіння та привілеї. Поширювався вплив православної церкви. Руська мова стала офіційною в діловодстві. 9/10 земель Великого князівства Литовського складали руські землі. В удільних князівствах, які утворювалися на руських землях, відбувається обрусіння  нащадків Гедиміна. Велике князівство Литовське представляло собою феодальну державу, на чолі якої був  великий князь і рада Панів, у віданні яких перебували найважливіші питання. Гедиміновичам  належали удільні князівства. Залишки автономного устрою Галичини у складі Королівства Польського втратили будь-які ознаки державності. Під час міжусобної війни 1430–1435 рр. захопили  ЗХ Поділля. У 1569 р.  Люблінська  унія завершила процес об’єднання  Польщі і Литви в єдину державу – Річ Посполиту, яка мала єдиного виборного короля, єдиний сейм, фінанси, зовнішню політику, але Велике князівство Литовське у складі Речі Посполитої зберігало автономію. Проте всі укр. землі у складі Речі Посполитої перейшли під безпосереднє управління     польських феодалів,  польські феодали досягли своєї головної мети, оволоділи всіма укр.. землями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Унії Польщі і Литви. Та доля укр. Земель

У 1349 р. Польща підкорила Галичину. Це сталося при королі  Казимирі III (1333 – 1370 рр.), в правління якого Польща подолала феодальну роздробленість і об’єдналася. Польські феодали, відчуваючи потребу в нових землях,  спрямували свою експансію на Гал-Вол державу У 1385 р. між Королівством Польським і Великим князівством Литовським Кревська унія -  лит. князь Ягайло одружився на пол. королеві Ядвізі і став королем Польщі. Унія посилила їх проти  спільного ворога – Тевтонського ордена, держави рицарів-хрестоносців у Прибалтиці, яка здійснювала агресію на польські, лит. та рус. землі.  У 1410 р. військо Тевтонського ордена було розбите, згодом став васалом Польщі. У 30-х рр. XV ст.  остаточно були ліквідовані  залишки автон. устрою Галичини - перетворилась на провінцію. Під час міжусобної війни 1430–1435 рр. у Великому князівстві Литовському польські феодали, як союзники Сигізмунда, захопили  ЗХ Поділля. У 1569 Люблінська  унія завершила процес об’єднання  Польщі і Литви в єдину державу – Річ Посполиту, яка мала єдиного виборного короля, єдиний сейм, фінанси, зовнішню політику, але Велике князівство Литовське у складі Речі Посполитої зберігало автономію. Проте    всі українські землі у складі Речі Посполитої перейшли під безпосереднє управління     польських феодалів.


22. Дать опенку Кревской (1385) и Люблинской (1569) униям в контексте украинской истории

Крееская уния (1385). Причины - стремление объединением Польского и Литовского государств усилить свои государства перед лицом Тевтонского ордена и Московского княжества.

содержание Унии: Ягайло женился на польской королеве Ядвиге и был провозглашен польским королем, к Польше присоединились земли В-К-JI, включая украинские и белорусские, на которых вводилось католичество как государственная религия; прекращались; казна В-К-Л переходила на нужды Польши;

значение Унии: попытка разбить Тевтонский орден, раздача украинских земель польским феодалам, насильственное распространение католицизма и др.;

последствия Унии: Витовт, став великим литовским князем, сумел на время восстановить независимость В-К-Л, но через 10 лет после его смерти великокняжеский престол в Литве вновь заняли потомки Ягайло.

Отдельные попытки возродить былую власть Киева как центра, хотя и предпринимались, но успеха не имели.

Люблинская уния (1569 г.) - Образование Речи Посполитой.

причины: полное поражение Литвы от России. на первом этапе Ливонской войны (1558 - 1583 г.); содержание Унии: Польша и Литва объединились в единое государство - Речь Посполитую;

последствия Унии: захват украинских земель местной, частично польской шляхтой, постепенно превращавшейся в крупных земледельческих магнатов, с усиленной энергией эксплуатировавших украинских крестьян;

закрепощение крестьян окончательно утверждено Литовским статутом 1588 г., по которому устанавливался 20-летний срок поимки беглых крестьян, шляхтичам давалось право самим устанавливать повинности крестьян.

 

23. Определите роль Брестской унии 1596 г. в социально политической жизни Украины

Брестская уния (159б г.):причины: стремление Ватикана подчинить католичеству восточную православную церковь, создав переходный период для нового перехода православных украинцев к католицизму; желание ряда православных священников уравняться в правах, стремление оградить себя от влияния Московского патриарха, поддерживавшего украинские братства; содержание Унии: украинская церковь признавала основные догматы католической церкви и переходила под власть Ватикана, признав своей главой папу Римского. Богослужение оставалось на славянском языке;                последствия Унии: переход в лоно католицизма; фактический запрет православной церкви; преследование оставшихся верными православию священников; раздел украинцев на две конфессии. Против Унии выступили народные массы, вела борьбу часть дворянства во главе с князем Константином Острожским, а также украинские братства. Это вынудило Речь Посполитую в 1633 г. вновь разрешить легальное существование православной церкви, хотя льготы по-прежнему распространялись лишь на униатов.


24. Феодально-крепостнические отношения 15-16 в

Закрепощение крестьян —  окончательно утверждено Литовским  статутом 1588  г., по которому устанавливался 20-летний срок поимки  беглых крестьян, шляхтичам  давалось право самим  устанавливать все  повинности крестьян, распоряжаться крестьянской жизнью  и крестьян­ским имуществом;  полонизация  украинской знати, принимавшей  язык, традиции,  верования Польши. Утратив вкус к политике, украинские магнаты превратились в не­ ведомых ранее польскому обществу олигархов, имеющих  больше  воору­женных  сил и денежных  ресурсов, нежели имела высшая власть  Речи  Посполитой.

 

26. Определить причины возникновения казачества

Термин "казак" означал  "вольный человек". Усиление феодального гнета привело к бегству крестьян и горожан в незаселенные районы Днепра, где отсутствовала эксплуатация и лежали неосвоенными огромные площади плодородных земель. Первые сведения об украинских казаках упоминаются в дипломатической переписке между Россией, Польшей, Турцией, Крымом, Молдовой и Валахией. В XVI в. численность казачества постоянно растет и они расселяются частично в построенных хуторах и слободах, частично в казацких городах. Основными занятиями казаков были охота, рыболовство, пчеловодство, скотоводство и постепенно земледелие. Жизнь в пограничных с татарами районах заставляла каждого иметь оружие, искусно им владеть и быть готовым в любое время его применить. Вновь прибывшие вынуждены были наниматься к зажиточным казакам, из которых формировалась казацкая старшина. В итоге: к началу XVI в. казаками было освоено среднее Поднепровье и Запорожье.


27. Возникновение Запорожской' Сечи.

Сечь была основана в виде укрепления вначале на островах Хортица, Малая Хортица, затем на о. Токмаковка, а позже, неоднократно переносилась. Впоследствии термин "Запорожская Сечь" распространился на все объединенное вокруг Сечи украинское казачество. Основные черты общественного устройства Запорожской Сечи и всего казачества: отсутствие крепостничества; формальное равенство между всеми казаками);  Запорожская Сечь была одновременно военной организацией, каждый казак обязан за свой счет нести военную службу;  как политическая организация Запорожская Сечь была казацкой республикой во главе с выборной войсковой радой, которой руководил кошевой атаман. В административно-территориальном отношении Запорожская Сечь делилась на округа во главе с полковниками. В военном отношении войско состояло из куреней во главе с куренными атаманами. Все руководящие посты в республике были выборными на общем казацком сходе.

28.  Реестровые казаки.

Реестровые казаки, часть украинских казаков, в 16 — 1-й половины 17 вв. принятая на военную службу польским правительством и внесённая в особый список — реестр. Войско Реестровые казаки создано в 1572 по универсалу польского короля Сигизмунда II Августа для охраны южной и восточной границ Речи Посполитой и борьбы с украинским национально-освободительным движением. Первоначально насчитывало 300 чел. во главе со старшим по реестру, назначаемым королём. Правительство признавало казаками только Реестровые казаки, которые официально именовались Низовым или Запорожским войском, получали денежное жалованье и одежду, имели право самоуправления и суда. В 1578 число Реестровые казаки было увеличено до 600 чел. и им передан г. Терехтемиров с Зарубским монастырём, где размещались арсенал и госпиталь. Реестровые казаки были социально неоднородны; если старшина состояла в значительной мере из украинской шляхты, то рядовые казаки были близки к народным массам и во время восстаний неоднократно переходили на сторону восставших. Поскольку реестр давал различные привилегии, украинские крестьяне стремились попасть в него. Под давлением народных масс польское правительство вынуждено было расширять реестр. В 30-х гг. 17 в. численность реестра колебалась от 8 до 6 тыс. чел.


29. Петро Сагайдачний и козаки в боротьбі з турками і татарами
З розвитком Запорозької Січі активного наступального характеру набирає боротьба проти турецько-татарської агресії. Включаючи у свої агресивні плани загарбання України, султанська Туреччина викликала та підтримувала постійні руйнівні напади орд Кримського ханства.
Проти такої супердержави Петро Сагайдачний організував і особисто керував суходільними і морськими походами на володіння султанської Туреччини і Кримського ханства.
Головна концепція стратегії морських походів, розроблених Сагайдачним, полягала в тому, щоб воювати з ворогом на його території. Основним напрямком козацького наступу були береги Малої Азії. Козаки атакували кілька фортець одночасно, але основний удар завдавався Стамбулу. Знищувався турецький флот у портах та на морі.
Петро Сагайдачний розробив та вдосконалив також і тактику морського бою, що було значним внеском у розвиток українського воєнного мистецтва.
Найзначнішою подією 1616 року у війні козацтва, керованого Петром Сагайдачним, проти султанської Туреччини і Крітського ханства був морський похід, спрямований на Кафу (тепер Феодосія,) - головного невільницького ринку в Криму. Козаки штурмом оволоділи могутньою фортецею, знищили 14-тисячний турецький гарнізон, звільнили масу полонених-бранців.
Та не тільки військовими справами опікувався Сагайдачний. Року 1620 він здійснив політичну і громадсько-культурну акцію - відновлення православної ієархії. Та акція мала велике значення для захисту української духовності і церкви, крім того, вона недвозначно була спрямована проти Речі Посполитої.

30 Криштофа  Косинского 

Посилення феод і нац. гніту після Люблінської унії, закриття храмів, насильницьке обертання в католицтво, дискримінація в освіті і мові, становлення козацтва супроводжувалась пробудженням нац. свідомості укр народу. Повстання мали  антифеодальний і визвольний характер. К.Косинський (1591-1593) гетьман  реєстрового   козацтва, одержав  від  короля маєток на Білоцерківщині. Але на ці  землі  заявив  претензії  князь  Островський-конфлікт переріс у 1591 році в збройне повстання широких  масс. Захопив Трипілля  та  Переяслав.  Незабаром на Волині, Київщині і Брацлавщині почали мстити панам. Острозький в 1593 розбив  військо  Косинського   під   П‘ятою-реєстрові козаки дали обітницю на вірність королю, Косинський вклонився родові князя

Наливайко (1594-1596 рр.)Після вдалого походу на турків у Молдові, повернувся на чолі 2,5тис війська козаків на Брацлавщину, вступив у конфлікт зі шляхтою, підтримали козаки і селяни-окупували  більшу  частину Правобер. Укр, Полісся. Згодом його видали полякам і стратили. Але повстання Сприяли піднесенню  антишляхетської  боротьби  в  Укр.  мали  велике  історичне значення-досвід  боротьби,  готувалися до більш широких і рішучих битв із своїми ворогами, гартували  свою  волю  і нац. свідомість.

31   Усиление народных движений в 20-30 гг. 17в.

 Вместо обещан­ных во время войны  послаблении, Речь Посполита расправлялась с села­ми, вводившими казацкие  порядки, запретила казакам принимать бегле­цов, поддерживать связи с иностранными державами, вмешиваться в ­  религиозные дела, поддерживать православную церковь и т. п.       1630  г. —  восстание под руководством гетмана нереестрового ка­зачества Ивана Федоровича. Трясило захватил Косунь, расправился  со шляхтой, пополнил   свою армию крестьянами и горожанами, доведя ее численность до 37 тыс.   человек. После прибытия карательного отряда польского гетмана  в 3-недельной битве, нанес ему большие потери, но под давлением казацкой старшины пошел на подписание догово­ра, по которому реестр увеличивался с 3 до 8 тыс., казаки признавали   свою вину, за что прощались, крестьяне возвращались в своп имения.       1635  —  восстание под руководством гетьна Сулимы. Поводом  стало строительство крепости на Днепре, предназ­наченной для поимки беглецов в Запорожье. Сулима незаметно  подошел к крепости, провел разведку и ночью за несколько часов захва­тил ее, уничтожив застигнутых врасплох  наемников. Отряд реестровых казаков, которые схватили Сулиму и его помощников  и отправили их в Варшаву на казнь.  Восстание  было  по­ давлено.

Значение восстаний —  сдерживали  усиление польского национального, феодального и колониального гнета: выросли   казацкие  привилегии; народные массы получили опыт  национальной и антифеодальной борьбы.

33 Украинская народность.

Народное творчество отражало важнейшие события в жизни украинского народа. Им присуща  героико-патриотическая тематика — о борьбе  с татарскими  и  турецкими набегами, воспевали любовь к Родине, храбрость защитников,  клеймили предателей;      —   о борьбе против феодального гнета и мечтах о вольной казацкой  жизни, где главным персонажем становится, как  правило,  казак-герой; —   общечеловеческие ценности.

Жилье  —  у феодалов —  каменные и кирпичные  постройки в виде замков с укреплениями; у крестьян — дере­вянные  жилища. При входе в дом стояла печь —  противоположный  по диагонали угол был  «красным»,  для   гостей. Комнат было мало и делались они большими. Жили большими  семьями из нескольких поколений. Размеры построек зависели от достатка хозяина. Обычаи —   народные (часто языческие) и церковные праздники — Рождество, Пасха, праздник Янки Купалы  , праздник Покрова Богородицы  и др.


34   Роль братств на Украине

      Братства возникли после принятия Люблинской  унии 1569 г. На  рубеже 16—17   веков братства боролись за   национально-культурно-религиозное возрождение Украины, за увеличение реестра, жалования казакам и т. п. Противостояли наступлению католичества на Украине.

Школы  открылись вначале при Львовском (1585 г.), а  затем при др. братствах, где от педагогов требовали одинаково­го отношения ко всем детям; воспитыва­ли патриотизм.

Первой  высшей школой  стала Киево-Могилянская коллегия 1632 г. Благодаря проведенной в 1633  —  1647  гг. П. Могилой реформе обучение в коллегии совпадало с европейским типом. Получила официальный  статус академии лишь от царского правительства России в 1701 г. (закрыта в 1817  г.). Она явилась образцом для создания- аналогичных учебных.         Основателями книгопечатания, стали Иван Федоров и Петр Мстиславец. Они издали «Апостол», «Часовник», «Евангелие», распространявшиеся не только в России, но и на Украине. Книгопечатание способствовало развитию укр. просве­щения, культуры, национально-освободительного движения .

     После принятия  Брестской унии 1596  г. православная церковь на Украине  была запрещена  и большая часть церквей и монастырей  стала униатской. Речь Посполитая лишь в начале 30-х г. 17 века под нажимом  крупных  крестьянских восстаний и требований украинских  братств официально разрешает православную церковь на Украине, хотя по-прежнему продолжает ее преследовать.

Произошло  перемещение центра политической и  культурной жизни в Киев, т. к. Киев  был столицей; а в начале 17 в.  круп­нейший  город в Приднепровье.

35. Причины, характер и движущие силы освободительной войны украинского народа 1648-1654 п.

На протяжении веков украинские земли находились в составе соседних государств; господствующая верхушка при­няла католичество и польскую культуру, потеряв роль политического руко­водителя народа. Была потеряна элита, произо­шел раскол среди духовенства, мещанство вытеснялось с ключевых пози­ций экономической жизни и самоуправления, возрастали преграды для раз­вития украинского языка и культуры.

Резкое усиление экономического гнета, быстрые темпы закрепоще­ния, нарастание национально-религиозного гнета, а также столкновение интересов казацкой Украины и Речи Посполитой привели в 1648 г к взрыву- Национально-освободительной войне. Повстанцы прежде всего захватили Запорожскую Сечь и избрали гетманом Войска Запорожского Б. Хмельницкого.

Содержание этой войны заключалось в создании независимой соборной державы в этнических границах Ук­раины и утверждение социально-экономического строя с мел­кой, казацкой собственностью на землю. Исходя из этого, по сути, война представляла собой национальную революцию.

Сотни отрядов крестьян и мещан громили поме­сим и убивали шляхту независимо от ее этнического происхождения, а также корчмарей, арендаторов, католическое духовенство. В сознании народа казак виделся как свободный человек, который не выполняет ни­каких обязанностей перед государством, имеет право на владение землей.


36. Военная в дипломатическая деятельность Б.Хмелышцкого в период освободительной войны

Б.Хмельницкий, выдающийся политический деятель, сыграл огром­ную роль в историй Украины. В период освободительной борьбы 1648-1654 гг. он возглавил борьбу украинского народа против польского гнета. Свой отпечаток на ход Освободительной войны Б.Хмельницкий сумел на­ложить прежде всего благодаря своему организаторскому таланту полко­водца. Для победы необходимо создать большую боеспособную ар­мию из народа, обеспечить Украине сильного союзника. На достижение этих задач и была направлена активная военная и дипломатическая дея­тельность Б.Хмельницкого. Около двух лет ушло на подготовку к войне.

Из разрозненных масс он сумел создать боеспособную украинскую армию. Повстанцы одержали ряд побед: на Желтых водах, под Корсунем, под Пилявцами, под Батогом, были близки к победе под Зборовом и Збаражем. В начале войны обеспечил Украине союзника в лице Крымского хана. Правда татары покинули поле битвы в решающий.

Были заключены Зборовский, Белоцерковский договоры. После измены татар Б.Хмельницкий добивается покровительства Турецкого султана. В ходе войны Б.Хмельницкий обращался неоднократно к российскому царю с просьбой о поддержке. Но царь выжидал и откликнулся на призыв лишь к конце войны /1653 г./.

Б.Хмельницкий вел активную дипломатическую деятельность.


37 Формирование Украинской государственности.

В 1649г. между Украиной и Речью Посполитой заключено Зборов­ское соглашение, положившее  начало формированию  украинской казац­кой государственности.

Положения: Увеличение реестра до 40 тысяч;  государст­венные  должности должны  занимать только православные,  под  власть гетмана переходила территория Киевского, Черниговского, Брацлавского воеводств, гетман получал в пользование Чигирин с округом; вопросы о ликвидации унии  и церковного имущества  выносились на ближайший сейм; Киевский  митрополит получал место   в сенате.

Территория Украины  делилась на 16 полков, во главе которых стояли полковники. Полки делились на  сотни, в которых сотник выполнял  те же функции, что и полковник. Им в управ­ление попадала полковая и сотенная старшина.  Во  главе войска запорожского стоял гетман, в руках которого со­средоточивалась вся военная, политическая, судебная, административная власть. Центром управления была генеральная войсковая канцелярия во главе с генеральным  писарем, При   Богдане Хмельницком  был Иван Выговский.  Гетман собирал казацкую раду для обсуждения важнейших  воп­росов жизни  войска. Иногда собирались старшинские рады.


38. Оценка Переяславского договора 1654 г,

Переяславский договор 165 г.- решающий, переломный момент в судьбе украинского народа. Несмотря на широкий подъем освободительной борьбы, Б. Хмельницкий понимал, что Украина не сможет победить польско-шляхтское войско; об этом свидетельствовал и тот факт, что война шла с переменным успе­хом. За победами украинцев следовали поражения, ни одна из воюющих сторон не могла нанести решающего поражения другой. Нужен был сильный союзник. Поэтому он добивался покрови­тельства турецкого султана /договор об этом остался нереализованным/, неоднократно обращался к московскому царю. Когда Россия ответила согласием, Б.Хмельницкий, понимая всю важность события, решил провести широкую на­родную раду для решения этого вопроса. Рада состоялась в Переяславле в янва­ре 1654 г. Было принято решение о переходе Украины под покровительство  Мо­сквы. Последствия: единая религия, близость территории, сходство языка, обычаев, исторические корни. После рады, в марте 1654 г. царь утвердил т.н. "Мартовские статьи", они определяли положение Украины в составе России, не допус­калось вмешательство царских воевод; сохранялась местная администрация т.д. Украина в результате Переяславского договора сохраняла широкую авто­номию в составе России. Заключение этого договора - мудрый и правильный шаг.

39. Роль Б.Хмельииикого в история Украины

Богдан Хмельницкий - выдающийся политический и государственный деятель Украины середины XVII ст. Он сыграл огромную роль в истории Украины, которую трудно переоценить. Он сыграл огром­ную роль благодаря своему организаторскому таланту, таланту полководца и государственного деятеля. Б.Хмельницкий, сумел воз­главить борьбу народных масс против польско-шляхтского господства, объединить для достижения этой цели усилия разных классов и сло­ев украинского общества. В результате была снижена острота социальных противоречий, предотвращена возможность перерастания их в граждан­скую войну.

Б.Хмельиицкий первым из политических деятелей сделал все возможное для решения этой задачи, и только крайне неблагоприятные для Украины международные отношения того времени помешали достижению цели. Гетман, идя на заключение Переяславского договора 1654 г., избрал наиболее оптимальный вариант из всех возможных. Украина, входя в состав России, сохраняла широкую автономию. Украина имела свою тер­риторию, администрацию, финансы, поддерживала дипломатические от­ношения с другими государствами. При этом учитывались традиции казац­кого самоуправления.40. Причины политической нестабильности украинского общества/период руины/

После смерти Б.Хмельницкого /1657 г./ события развивались в крайне неблагоприятном для Украины направлении. Этот почти 25-летний период получил историческое название "Руина".

После гетманства Юрия Хмельницкого, Ивана Выговского Украина разделяется: на Правобережье гетманами были: Тетеря, Дорошенко, снова Ю.Хмельницкий; на Левобережье - Брюховецкий, Многогрешный, Самойлович. В 1667 Украина была поделена: Правобережье отошло к Польше, Ле­вобережье - к России. Затем последовал договор с Турцией, и снова с Рос­сией. В результате к концу XVII в украинские земли оказались поделенны­ми между соседними государствами.

После освободительной войны 1648-1654 сложились крайне не­благоприятные внешнеполитические условия. Жесткая централизаторская политика российского царизма, вмешательство Польши и Турции способство­вало тому, что потенциальные возможности независимого развитая Украи­ны не были ликвидированы.

Отрицательную роль сыграла внутренняя борьба за власть между отдель­ными гетманами. Политическая ситуация осложнялась народными восстаниями,обострились социально-экономические проблемы, т.к. казацкая старшина постепенно занимала место шляхты.

Таким образом, целый ряд обстоятельств вызывал политическую неста­бильность украинского общества.


41. Общественно - политический строй и экономическое развитие Гетманщины

Освободительная война 1648 - 1654 гг. устранила поль­ское господство, привела к значительным изменениям в политической и социальной структуре. Политический центр, вошедший в состав России на пра­вах автономии, получил название Гетманщины.

Высшим законодательным органом местного самоуправления были казацкие рады.

Избранный радой гетман - военачальник казацкого войска - осуще­ствлял высшую власть, был главным распорядителем украинских земель, утверждал на по­стах старшину.

Генеральная старшина - верхушка административного аппарата. Полковники и полковая старшина осуществляли и функции гражданской администрации на территории полка. Полки делились на сотни с сотниками и сотенной старшиной во главе.

Социальные изменения: устра­нена польская шляхта, ее место стала постепенно занимать казацкая стар­шина; улучшилось положение крестьянства. Сохранялось казацкое сословие. Наиболее многочисленны­ми были казаки и крестьяне.

Изменения в экономике проявились в возникновении мануфактур с использованием наемного труда. В целом в конце XVII - XVIH вв. наблюдается кризис феодально-крепостнической системы, идет процесс вызревания в недрах этой системы элементов нового уклада.


42. Наступленве российского царизма на украинскую автономию

В результате заключения Переяславского договора (1654 г.) Украина вошла в состав Российского государства на правах автономии. Об авто­номности Украины свидетельствовало наличие собственной территории, своеобразного политико-административного устройства, украинской адми­нистрации из числа казацкой старшины. Но, практически с момента заключения договора Мо­сква повела наступление на украинскую автономию, стремясь ввести на Украине свое прямое правление.

После Андрусовского мира 1667 г. Украина поделена: Правобережье отошло к Польше, Левобережье – России, где образовалась Гетманщина, сохранявшая некоторое время автономию. Юрий Хмельницкий подписал в 1659г. договор на условиях: российские гарнизоны с воеводами могли размещаться во всех крупных городах, ка­закам запрещалось вести войну и вступать во внешние отношения без раз­решения царя.

Батуринские и Мос­ковские статьи, подписанные И. Брюховецким укрепили позиции царизма на Украине. Глуховские статьи, подписанные Д. Многогрешным, запрещали гетману осуществлять дипломатические сношения с другими странами, ограничивали переход крестьян в казаки.

Во времена гетмана И,Самойловича (конец XVII в.) объем украинской автономии был уже очень узким. Правда, в договорах, подписанных Самойловичем, содержались пункты, расширявшие привилегии казацкой старшины.

Все это следствие укрепления фео­дального абсолютистского, централизованного Московского государства.


43. Причины уничтожения Гетманщины во II пол. XVIII ст.

В 1654 г., в момент заключения Переяславского договора Украина во­шла в состав Российского государства на правах автономии. После Андрусовского мира 1667 г. Украина поделена: Правобережье отошло к Польше, Левобережье – России, где образовалась Гетманщина, сохранявшая некоторое время автономию. Царизм постепенно ограничивал автономные права Украины.

Особое место в системе мер, ограничивавших автономию Украины занимали те, которые были приняты в период царствования Петра I и Ека­терины П. Политический курс, направленный на ликвидацию автономии, проводился в различных сферах. Но наиболее показательным является отношение царского правительства к институту гетманства на Украине. Со­бытия 1708-1709 гг., а именно переход И.Мазепы на сторону шведов, уско­рили процесс постепенной ликвидации гетманства. В 1722г. после смерти гетмана Скоропадского царь Петр I создал специальный орган для управления Украиною Малороссийскую коллегию. Царица Анна Иоанновна вновь запретила выборы. Последний гетман Украины - Кирилл Разумовский. В 1764 г. царица Екатерина П от­менила гетманство, теперь уже окончательно Украина была превращена в Малороссийское генерал-губернаторство.

Украинский народ во II пол. XVII - Х\'Ш вв. вел героиче­скую борьбу за сохранение автономии. Ликвидация гетманства Украины:1) явилась логическим результатом централизаторской, колонизатор­ской политики царизма на Украине; 2) существование автономии Украины было несовместимо с процессом укрепления абсолютистской монархии; 3) неблагоприятная внешнеполи­тическая обстановка.

44. Оценка политической деятельности гетмана С. Мазепы

Гетман Иван Степанович Мазепа - один из наиболее выдающихся и противоречивых политических деятелей Украины конца XV11—нач. XVIII вв.

Родился И.С.Мазепа в семье украинского шляхтича, был на службе и у польского короля, гет­мана Петра Дорошенко. Выполняя первую дипломатическую миссию, попал в плен к запорожцам, которые выдали Ма­зепу гетману Самойловичу. Обладающий тонким умом и хорошими манерами, Мазепа становится доверенным лицом Самойловича, а в 1687 г. сам становится гетманом.

В период 1687—1708гг. про­водил следующую политику: 1. Отстаивая интересы Украины в целом поддерживал хорошие от­ношения с Москвой. Доверие царя Петра I Мазепа сумел завое­вать признав одним из первых его власть. 2. Укрепил позиции казацкой старшины, раздавая ей дарственные земли. 3. Не за­бывал он и о собственных интересах. Мазепа стал одним из самых крупных землевладельцев Европы. 4. Он открыл школы, библиотеки, издательства, построил ряд церквей, новые корпуса для Киево-Могилянской академии.

Мазепа не пользовался популярностью среди низов народа; не имел он полной под­держки и у казачества. Он перешел на сторону шведского короля Карла ХП накануне Полтавской битвы. Однако шведские войска проиграли и Мазепа был выну­жден бежать за пределы Украины. Умер он в 1709 г. на турецкой территории.

И. Мазепа был настоя­щим политиком среди деятелей Украины. Но, идя к независимости Ук­раины, он ошибался в выборе пути.

 

45. Причины уничтожения Запорожской Сечи /1775 г./

Запорожье продолжало сохранять свою автономию в рамках Гетманщины. В 1708 г., когда гетман И. Мазепа перешел на сторону Карла XII, с ним ушло около 3-х тыс. запорожцев. Поэтому в 1709 г. по приказу Петра I, Запорожская Сечь была разрушена, запорожское войско ушло вниз по Днепру и осело на турецкой территории. Когда им было разрешено вернуться, они ос­новали Новую Сечь.

Второй раз, и уже окончательно, Запорожская Сечь была разру­шена в 1775 г. при царице Екатерине П. Причины:

1. Споры, столкновения с Россией за земли запорожцев. 2. ХУШ в. - период наивысшего развития феодальных отноше­ний в России. На Запорожье в это время начинают пробивать себе дорогу новые буржуазные отношения. 3. В Запорожье бежали крепостные крестьяне, запорожцы нередко становились во главе народных восстаний. Покон­чить с Запорожьем царица решила после подавления народ­ной войны под предводительством Емельяна Пугачева.

4. После отмены гетманства /764 г. / Запорожье сохраняло свою автономию. 5. После победы России в русско-турецкой войне Екатерина пришла к выводу, что упало значение Запорожья в охране южных границ. Поручена ликвидация Сечи была Потемкину.

Последствия  были окончательно уничтожены признаки украинской го­сударственности; ликвидация Запорожской Сечи ускорила процесс упадка украинского казачества.


46. Общественно-политические изменения в Украине в последней трети ХУШ в.

В последней трети XVIII в. в результате централизаторской политики царского правительства на Украине были ликвидированы гетманство /1764 г. / и Запорожская Сечь /1775 г/. Вся полнота власти сосредоточилась в руках второй Малороссийской коллегии. На украинских землях была введена общегосударственная система административно-территориального устройства. В 90-х годах 18в. в состав Российской империи вошла Правобережная Украина. Формирование крупной земельной собственности вело к усилению фео­дальной эксплуатации крестьян. Крупные землевладельцы добивались от царского правительства юридического оформления крепостного права Царским указом /1783 г. / Екатерина II окончательно запретила переход от одного помещика к другому. Крепостное право лишило крестьян ка­ких-либо прав. В конце XVIII в. в среде казачества идет глубокое социально-экономическое рас­слоение; старшина постепенно превращается в феодалов, а большинство казаков по размерам своих имений мало чем отличаются от крестьян. Постепенно численность казаков сократилась. Российская империя: ничтожила на украинских землях своеобразное полковое админист­ративное устройство; вела крепостное право; оглотила казацкое войско и казацкую старшину.


47.Особенности развития Правобережья под властью Польши.

 Усиление барщины,  феодального и национально-религиозного угне­тения вызвало волну восстаний. В начале 18 в. возникла новая фор­ма антифеодальной  борьбы —  гайдамацкое движение.  Среди гайдамаков были: казацкая беднота, крестьяне, горожане. Отряды гайдамаков дейст­вовали на всей  территории Правобережья и пользовались широкой  поддержкой  населения.

Во второй половине XVIII в. гайдамацкое движение   переросло в  крупнейшее  народно-освободительное восстание, получившее   название  колиивщина. Весной 1768  г.  его  возглавил  запорожский  казак Максим.

За несколько недель восстание охватило Киевщину, Брацлавщину, Подолье. Гайдамаки освобождали  крестьян от власти польских  панов,  ликвидировали панщину  и  другие феодальные повинности, захватывали  и сжигали панские имения и замки, повсюду создавали органы крестьяйнко-казацкого самоуправления.                                        Напуганное размахом  колиивщины, царское правительство приказало русским войскам оказать помощь польской армии в ликвидации  вос­стания. Лагерь повстанцев под Уманью  был окружен, и  они  сдались

колиивщина  потрясла польско-шляхетский  режим  на Правобереж­ной  Украине, она надолго осталась в народной памяти и сыграла большую   роль в формировании освободительных тенденций украинского на­рода.48. Обмеження автономії Гетьманщини у складі Росії у І пол. 18 ст.

 По закінченні Північної війни Петро I уживає заходів по ліквідації автономії У. При гетьмані був призначений резидент А. Ізмайлов. У м. Создается Малороссийская колегія (1722-1727 р.) на чолі з бригадиром С. Вельяминовым. Безуспішної виявилася робота створеної в 1728 році Кодификационной комісії, якої керував Генеральний обозний Я. Лизогуб (1675-1749). За 15 років діяльності вона створила важливий документ із 351 статті - «Права, за якими позиватися Малоросійський народ». У ньому конкретизувалися повноваження і межі автономності У в складі Російської імперії. Проте Сенат 12 років затягував розгляд цього положення, а в 1767 р. «Права... » відкинула ЕкатеринаІІ.


49. Три поділи Польщі. Завершення розподілу українських земель між Росією та Австрією.

 У другій половині XVIII в. Польська держава переживала глибоку політичну й економічну кризу, пов'язаний із наростаючою феодальною анархією в державному керуванні, феодальними міжусобними війнами, що спустошили країну. Все це створювало умови для втручання сусідніх держав: Австрії, Пруссії і Росії в справи Польщі, і її наступного поділу. З їхньої ініціативи відбулося 3 поділу Польщі - у 1772, 1793 і 1795 р. - унаслідок чого польсько-литовські держави перестала існувати. До Росії по другому поділі відійшла Правобережная У., а по третьому - Західна Волынь. Українці Галичини і Буковини в 1772 р. потрапили під владу Австро-Угорщини. Історія У вступила в нову еру.


50. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХХ ст.

После буржуазно-демократической револю­ции в Австрийской империи в 1848-49 г. г. началась постепенная ликвида­ция феодально-крепостнических отношений.

В 1860 г. была принята федеративная Конституция, которая разделила законодательную власть между императором, рейхстагом и областными сеймами. В 1860 г. власти Австрии пошли на создание дуалистического го­сударства - Австро-Венгрии. В декабре 1867 г. была принята новая Кон­ституция- к федерализму. В ней декларировались идеи равенства народов, в учреждениях, судах, школах.

Произошла ликвидация барщины в 1848 г. Крестьянство Галичины стало собственником земли, судьбы и все больше интересовалось политикой, об­разованием и культурой.

Промышленное развитие западно-украинских земель было медленным. Сахарная, текстильная, кожевенная, машиностроительная, бумажная про­мышленности не могли конкурировать с дешевыми товарами развитых районов империи и переживали кризис. Развивалась вместо этого обраба­тывающие - нефтяная, лесная, лесопильная, табачная, мукомольная, соле­варная.

1848 г. знаменовал переломный момент истории западных украинцев -позволил начать работу за социальное и национальное освобождение. Од­нако руководство этим движением взяло на себя духовенство, навязывая украинскому обществу позицию безусловной поддержки династии Габс­бургов


51. Охарактеризовать социально-экономическое положение Украины в составе Российской империи в I половине XIX ст.

В I половине XIX ст. политическая власть в империи была сосредоточена в руках абсолютного монарха.

В 1830 г. окончательно на украинских землях установлены имперские структуры власти:

В хозяйственной жизни с освоением Юга начался подъем - Украина становилась житницей Европы. Однако самым главным препятствием развитию экономики Украины было крепостное право и его усиление в Южной Украине, своеволие поме­щиков, отобравших землю у крестьян. Сопротивление крестьянства носило вооруженный характер.

В течении XIX ст. население Украины под властью Российской импе­рии выросло самым крупным был украинский и русский. Значительную часть населения составляли крым­ские татары, греки, немцы, евреи, молдаване, поляки, армяне и др.

 В сельском хозяйстве западно-украинских земель сохранялись фео­дальные пережитки, потеря крестьянами земли и их разорение. Экономиче­ское положение крестьян осложнялось высокими выплатами за землю. Наиболее радикальным шагом явилось тор­жественная ликвидация барщины в 1848 г. Крестьянство Галичины стало собственником земли, судьбы и все больше интересовалось политикой, об­разованием и культурой.

Промышленное развитие западно-украинских земель было медленным. 1848 г. знаменовал переломный момент истории западных украинцев -позволил начать работу за социальное и национальное освобождение


52. Причины и последствия буржуазных реформ в Российской Украине в 60-х 19 века

Поражение России в Крымской войне заставило правящие круги про­вести буржуазное реформирование в стране. В феврале 1861 г. царским ма­нифестом крестьяне объявлялись свободными, однако сохранялась их эко­номическая зависимость помещика. Эта реформа открыла перед крестьянами широкие возможности для предпринимательской. Но в сельском хозяйстве сохранялись раз­личные феодальные повинности. Капитализация сельского хозяйства вела к расслоению крестьянства на зажиточных, среднего достатка и бедноты, которая составляла большинство.

В 1866 г. правительство провело земскую реформу, что способствовало формированию местной администрации на выборной основе, определенно­му самоуправлению и децентрализации управления. Судебная реформа 1864 г. сделала суд открытым, независимым. Реформы в системе образования открыли для низших слоев больший доступ к нему. Время службы сократилось с 25 лет до 6 и воинская по­винность распространялась на все слои населения.

Реформы открыли для Украины эпоху перехода от феодального к бур­жуазному обществу. Однако они были неполными и не затронули формы политического устройства России - она оставалась монархией.
52. Реформа 1861 р. та особливості її проведення в У.

 Причини скасування кріпосного права: 1) криза феодально-кріпосницького ладу в 1859-1861 р. досяг вищої точки, що висловилася у величезному відставанні Росії від країн Заходу, у принизливій поразці в Кримській війні, у рості селянських повстань; 2) необхідність зміцнення оборони країни після поразки в Кримської воїні, що було неосуществимо без капіталістичного перетворення країни; 3) кріпосницька Росія виглядала в очах Європи відсталою. У результаті; у 1859-1861 р. у Росії укладається революційна ситуація, і в умовах, коли була ясна безперспективність кріпосницької системи, Олександр II для запобігання можливого революційного вибуху в Росії 19 лютого 1861 р. підписує «Маніфест» про скасування кріпосного права. Принципи скасування кріпосного права. Позитивне: а) селяни одержували особисту свободу, можливість вільно розпоряджатися своїм майном, виступати в суді, укладати угоди й ін.; б) селяни звільнялися з землею. Кріпосницькі риси: а) поміщики залишилися власниками більшості земель у державі; б) в особисте користування селянин одержував тільки землі, на яких знаходилася його садиба з господарськими будівництвами; в) протягом 20 років селянин рахувався «временнообязанным»; г) зберігалася община, як засіб суворого виконання селянами повинностей перед поміщиком; але помещик давав селянину землю в такій малій кількості, щоб економічно змусити селянина потрапити в нову економічну залежність.

Всеж реформа сприяла більш швидкому капіталістичному розвитку країни.


53.

54. Проанализировать ход и особенности промышленного переворота в Украине во 2 половине XIX ст.

Буржуазные реформы 60-х годов XIX ст., отмена крепостного права в Российской империи создали условия для модернизации хозяйства Украины.

Промышленному перевороту присуши  черты: слабость внутреннего рынка, недостаток частного капитала, незначительная прослойка частных собственников.

Первым на Украине развивалось железнодорожное строительство В 1866-71 г. г. проложены первые пути между Одессой и Балтой, в 70-е г. же­лезные дороги объединили украинские города и Украину с Москвой. Разви­тие добывающей (угольной), металлургической и машиностроительной про­мышленности стало характерной чертой индустриализации Украины, К 1900г. -Данбасс давал 70 % всего угля России. В середине 80-х годов - широ­комасштабная добыча железной руды в Кривом Роге. В 80-90-е строятся ма­шиностроительные заводы

 Промышленный переворот имел свои особенности - это высокие тем­пы индустриализации. Второй чертой следует назвать преобладающее при­сутствие в экономике иностранного капитала..

Шел неравномерный обмен товаров в рамках общероссийского рынка. Имперская политика ценообразования ве­ла к перекачке капиталов из Украины в Россию. Царская власть лишила промыш­ленные круги Украины самостоятельности, возможности маневрирования. В в результате промышленного переворота Украина стала индустриально-аграрной.55. Охарактеризовать сущность и особенности украинского нацио­нального возрождения(ХХ- начало XX в.в.)

Развитие Украины в XIX- п. XX ст. сопровождалось значительным ду­ховным, культурным национальным подъемом. Украинская интеллигенция выступала как за национальное развитие, так и за социальную справедливость, распространение в массах национального само­сознания.

 Первым центром возрождения стала Слобожаншина, где в 1805 г. от­крылся первый в Украине университет с типографией, издательством газет и журналов.

 в 1846 г. было образовано полулегальное общество "Кирилло-Мефодиевское общество". В его работе активное участие принимали Т. Шевченко, М Костомаров и др. В 1847 г - власти общество разгромили. Создаются Громады, занимающиеся, в основном, культурно-образова­тельной деятельностью. Деятели В. Анто­нович, О. Русов, П. Чубинский, М. Лысенко.

В 1900 г, громадовцы создают Революционную Украинскую пар­тию. РУП - целью провозгласила достижение Украиной независимости, а на ближайший период - борьбу за автономию.

Общественно-политическая жизнь Западной Украины имела много схожих черт с Российской Украиной. Представители украинофияьского движения выступали за единство украинских земель, в 1868 г. создали товарищество "Просвгга" , позже "Литературное товарищество им. Т. Шевченко", "Научное товарище­ство им. Т. Шевченко".

В 1890 г. И. Франко и его соратники создают Русско-украинскую радикальную партию. Ее программа требовала освобождение украинского на­рода с социалистической ориентацией.

56. Дать оценку культуры Украины в конце XVIII - начале XX ст.

В конце XVIII в. усиливается процесс национального самосознания ук­раинцев и решающую роль в этом процессе играно изучение национальной истории.

 Начался сбор исторических докумен­тов. В 1822 г. издана четырехтомная "История Малороссии" Особый интерес вызвал фольклор.

Публикация в 1798 г. 'Энеиды" И. Котляревского знаменовало появле­ние украинского языка как литературного. С созданием Харьковского уни­верситета литература получила новый стимул. Публикуются произведения П. Гулака-Артемовского, Квитки-основьяненко, который в 1834 г. опубликовал "Малороссийские повести Грицька Основьяненко ". В 1840 г. вышел первый сборник украинской поэзии "Кобзарь" Т, Шевченко, Его идеи про­должили писатели И. Нечуй-Леяицкий, П. Мирный, М. Коцюбинский, Л. Украинка, И. Стефаник и др.

За столетие с 70-х гг. ХУШ- по XX в. число школ сократилось поч­ти в 10 раз. С созда­нием в 1865 г. Одесского университета их на Украине стало больше. Университеты стали центрами науки, научных исследований.

В 1881 г. Марком Крапивницким в Ешазаветграде создается первый профессиональный украинский театр, в котором уже через год было 100 актеров. 5 профессио­нальных трупп выступали во всех частях империи.57. Проанализировать процесс формировании и деятельности украин­ских политических партий на Украине в начале XX в.

Развитие капитализма на Украине усилило социальные противоречия, ко­торые вылились в массовые революционные движения и завершились взрывом демократической рево­люции в 1905 г.

И под влиянием борьбы российских радикалов, протесгуя против репрессий 80-х годов, молодые громадовцы в 1900 г. создают Революционную Украинскую партию. Партия провозгласила себя защитником крестьянства,

 В 1902 г. из РУП вышла группа националистов, которая создала шови­нистическую партию во главе с Н.Михновским, а в 1903 г. вышли социали­сты создавшие УСП.

 Различное отношение руповцев к формам союза с российскими социал-демократами привело к расколу РУП. В1904 году вышла группа во главе с М. Меленевским, объявившая себя Украинским социал-демократическим союзом

В 1904 г. Возникают партии УДП (украинскую демократиче­скую партию) и УРП (украинскую радикальную партию),

После разгрома революции 1905-1907 г.г. деятельность политических партий замирает. В 1908 г. под руководством М. Грушевского создается ТУП -"Товариство украшских поступовш'в".

В Западной Украине а середине 70-х годов формируется радикальное революционно-демократическое движение, на базе которого в 1890 г. И. Франко и его соратниками создается Русско-украинская радикальная пар­тия. Ее программа включала требования освобождения украинского народа с социалистической ориентацией.

 

58. Буржуазно-демократична революція в Росії.

1905 ~ 1907 г.г. в Российской империи произошла буржуазво-демократическая революция.

1905 р. - Маніфест, у якому проголошувались різноманітні Свободи. Недоторканість особи, свобода слова, совісті, зборів і спілок. Ще раніше видано Маніфест (1 січня 1905 р.) про скликання Державної Думи В цілому Дума була законодавчим органом при царі. Маніфестом від 20 лютого 1906 року створювалась Державна Рада, яка складалась з представників духовенства, дворянства, торговців, промисловців і науковців.

  Как для всего государства, так и для Украины эта революция имела огромное значение. Был сделан шаг от аб­солютной монархии к конституционной.

 Первая российская революция уничтожила закон о запрете украинско­го языка. Демократические свободы создали условия для организационного объединения украинцев. На начало 1906 г. насчитывалось 17 украинских газет. В городах создавались громады или украинские клубы, культурные организации "Просвета", кооперативы, возглавляемые украинскими деяте­лями

Революция предоставила украинцам место в парламенте

 Основной целью деятельности украинской громады в Думах было достижение автономии Украины, принятия законов о местном само­управлении, правах украинского языка в школе, суде, о земельном вопросе, охране труда.

Революция 1905 - 1907 г.г. способствовала частичному разрешению аграрного вопроса - проведению Столыпинской реформы.

Важнейшим следствием революционных событий 1905 - 1907 г.г. на Ук­раине явилась активизация деятельности политических партий - ", УСДРП, УРДП.

 

 
59. Какие изменения в социально-экономической жизни Украины обусловил» аграрная реформа Столыпина?

Указом 9 ноября 1906 г. и законом 14 июня  1910 г. крестья­нам  разрешалось выходить из общины  и  закреплять землю в частную собственность. Тем самым разрушалось общинное землевладение.       2. Создание на селе хуторского и отрубного хозяйства

Аграрная реформа Столыпина ускорила капитализацию сельского хо­зяйства Украины.

Однако наряду с прогрессивными чертами аграрной реформы, углубляющей развитие ка­питализма в сельском хозяйстве, она имела негативные стороны, обернув­шиеся бедствием для части крестьянства. Беднота, не имевшая скота, ин­вентаря, денежных средств, не могла удержать выделенные наделы и за бесценок продавало их зажиточным крестьянам. С 1907 по 1911 гг. на Ук­раине свыше 84 тыс. беднейших крестьян продали свои наделы - 253 тыс. десятин земли. С одной стороны это высвободило рабочие руки для про­мышленности, с другой обострило противоречия между крестьянами и по­мещиками. С 1910г. крестьянское движение вновь усиливается, т. к. вопрос о помещичьем землевладении не был решен.

Столыпинская  аграрная реформа  была после отмены  крепостного права в 1861 г. следующим шагом на  пути превращения феодаль­ной монархии в буржуазную. Однако, в целом аграрная политика Столыпина  не достигла по­ставленных целей, поскольку реформа не успела разрушить экономиче­ской основы феодальных отношений —   помещичье землевладение.


60. Охарактеризовать положение Украины во время первой мировой войны

В первой мировой войне положение украинцев было особенно тягост­ным и драматическим. На протяжении всей войны Галиция служила ареной наибольших кровопролитных боев на Восточном фронте. Ее население пе­реносило разруху, опустошения в результате военных действий, а также жестокой политики по отношению к населению как российского командо­вания, так и австрийского.

Украинцы вынуждены были воевать друг против друга. В россий­ской армии было 3,5 % млн. украинских солдат, в австрийской 250 тыс. Они боролись и умирали за империи, которые игнорировали их нацио­нальные интересы.

Царские власти закрыли все украинские культурные центры, коопера­тивы, периодические издания. Вновь вводилось ограничение на употребле­ние украинского языка.

 Украинцы Австрии создали общую украинскую Раду во главе с авто­ритетным парламентским деятелем К. Левицким. Рада призвала всех укра­инцев бороться за конституционную Австрию против самодержавной Рос­сии. Был создан легион украинских сечевых стрельцов из 2,5 тыс. человек.

Часть украинских социалистов выехала из России и в Вене в 1914 г. созда­ла партию "Союз освобождения Украины". В. Дорошенко, М. Меденеаский, М.

Революция 1917 года на Украине. Образование я деятельность Центральной Рады

Февральская революция 1917 г. в России привела к падению царско­го самодержавия. Власть пере­шла к Временному правительству. На местах она часто принадлежала Советам ра­бочих, солдатских и матросских депутатов. На Украине появился претендент на власть - Центральная Рада (Киев 17 марта 1917 г, председатель – Грушевский).

В I Универсале (23 июня 1917 г) Винниченко декларировал стремление укра­инских патриотов к автономии. 16 июля был принят II Универсал, смягчающий  отдельные статьи. Рада рассматривалась как орган Временного правительства на Украине.

7 ноября в Петрограде произошел большевистский переворот (Октябрьская революция). Временное правительство было свергнуто, Рос­сия стала Советской республикой. Рада не признала больше­вистский переворот в России. Своим Ш Универсалом (20 нояб­ря 1917 г) она провозгласила УНР. В ответ на это большевики 25 декабря 1917 г. провозгласили в Харькове «Республику Советов», а Рада объявлена контрреволюционным органом. Между УНР и сторонниками Советской власти началась непримиримая борьба. Когда наступление со­ветских отрядов начало угрожать Киеву, Рада издала свой IV Универсал (22 января 1918 г.), в котором провозглашалась независимость УНР. После этого Рада и правительство УНР бежали из Киева, сдав его большевикам.

9 февраля 1918 г. представители Рады подписали в Бре­сте договор с Центральными державами. Немцы и австрийцы обязались оказать УНР военную помощь в обмен на поставки продовольствия. В ре­зультате большевики отступили с Ук­раины. Рада вернулась в Киев и формально восстановила свою власть. Однако ее политика вызвала разочарование почти во всех слоях населения. Немцы передали власть генералу П. Скоропадскому (29 апреля 1918г.).

Поражение й Рады было обусловлено отсутствием боеспособной армии и дееспособного ад­министративного аппарата и т.к. строительство государст­ва началось до завершения процесса формирования украинской нации.


Гетманская держава Павла Скоропадског о (1918 г.)

28 апреля 1918г. немцы распустили Раду, а 29 апреля на съезде генерала П. Скоропадского провозгласили гетманом Украины. Он объявлялся главой законода­тельной и исполнительной власти, а также верховным главнокомандующим армии и флота. Название УНР заменили новым - Украинская Держава. Правительство ликвидиро­вало земельные комитеты, восстановило частную собственность на землю. Был восстановлен дееспособный административный аппарат.

Гетман пы­тался проводить политику украинизации, но успехи были лишь в сфере образования. Было выпущено несколько миллио­нов учебников, открыто около 150 украинских гимназий, 2 университета, национальный архив и Академия наук.

Но Скоропадского компрометировала зависимость от немецких оккупантов. Деятели Рады его ненавидели. Против его режима выступали большевики.

14 ноября 1918 г назначен новый кабинет, и провозглашен Акт Федерации с небольшевистской Россией. Оппозиция во главе с В. Винниченко организовала Ди­ректорию и открыто провозгласила выступление против гетмана. 21 ноября повстанцы окружили Киев. К тому времени Центральные державы проиг­рали войну Антанте, и 14 декабря немцы покинули Киев, забрав с собой и Скоропадского.


Директория УНР. Поражение украинского национального движения

Директория УНР продолжала начинания Рады. Поэтому своей дек­ларацией 26 декабря 1918 г. восстановила законы УНР.

Произошел раскол между представителями парламентской демократией (Петлюра) и разновидностью системы Советов (Вин­ниченко). Петлюра хотел договориться со странами Антанты, а Вин­ниченко с Советской Россией. Тем временем Красная Армия вела наступление на Украину с севера. 22 января 1919 г Директория отпраздновала объединение УНР с ЗУНР, которая возникла на обломках Австро-Венгерской империи. Однако это было лишь на бумаге. 2 февраля Директория бежала из Киева в Винницу. Столи­ца была захвачена большевиками, которые до июня установили власть Со­ветов на большей части Украины. В июне, однако, против большевиков выступила Добровольческая армия генерала А. Деникина. Выгнав красных с Украины, белые установили здесь свою диктатуру.

Директория считала главным противником белую и красную Россию и ради победы готова была заключить военно-политический союз с Поль­шей. Но галичане главным противником считали поляков и для освобож­дения Галичины были готовы договориться с Деникиным. В конце ноября Армия УНР очутилась на Волыни в окружении большевиков, белых и поляков. В этой ситуации Петлюра решил перевести армию на партизанские формы борьбы.

Тем временем Красная Армия перешла в наступление против белых, снова заняла Киев и большую часть Украины. 22 апреля 1920 г. Петлюра подписал Варшавский договор с поляками, обещавшими ему военную по­мощь в борьбе против большевиков. За это он продал по­лякам Западную Украину.

7 мая столица Украины была занята поляками. Но уже в на­чале июня Красная Армия перешла в контрнаступление, заставив польские и петлюровские части бежать на запад. В сентябре поляки нанесли пораже­ние большевикам и оккупировали Западную Украину. 12 октября 1920 г. Польша подписала Рижский договор о перемирии с Советской Россией и Советской Украиной, поставив войска УНР в безвыходное положение. 21 ноября 1920 г. Армия УНР перешла р.Збруч, и на польской территории ук­раинские части были разоружены и интернированы.

При всей серьезности внутренних недостатков украинского нацио­нально-освободительного движения решающими в его поражении стали внешние причины. В Западной Украине поражение ЗУНР объяснялось по­давляющей силой поляков, вооруженных Антантой. В Восточной Украине путь к независимости преградила большевистская Россия. И хотя больше­вики своей политикой "военного коммунизма" отпугнули имущие слои ук­раинской деревни, беднота была на их стороне. С помощью российских большевиков и Красной Армии сторонники Советской власти добились победы в гражданской войне.
Наш опрос
Как Вы оцениваете работу нашего сайта?
Отлично
Не помог
Реклама
 
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции сайта
Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена