Каталог курсовых, рефератов, научных работ! Ilya-ya.ru Лекции, рефераты, курсовые, научные работы!

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Министерство образования и науки Украины

Херсонский государственный технический университет

  

 

 

 

 

 

 

Реферат  на тему :

 

«Конституційний Суд України»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Писарогло Д.И.

Ст. гр. 1ЭМП1


Проверил:

 

Херсон

2002


План

 

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………………………………...3

2.     СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ……………………………5

3.     ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ...7

4.     ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ……...8

5.     ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ………………………9

6.     ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ…..…11

7.     Лiтература………………………………………………...…………………………13

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статус Конституційного Суду України

Конституційний Суд України — єдиний орган консти­туційної юрисдикції в Україні.

Конституційний Суд України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.(Стаття 1.)

Завданням Конституційного Суду України є гаранту­вання верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Організація, повноваження та порядок діяльності Кон­ституційного Суду України визначаються Конституцією України та цим Законом.

Конституційний Суд України приймає акти, що рег­ламентують організацію його внутрішньої роботи у від­повідності з цим Законом.(Стаття 3)

Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегі­альності, рівноправності суддів, гласності, повного і все-бічного  розгляду  справ  та  обгрунтованості  прийнятих ним рішень.

Конституційний Суд України складається з вісімнад­цяти судців Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість судців Конститу­ційного Суду України.

Президент України проводить консультації з Прем'єр-міністром України та Міністром юстиції України щодо кандидатур на посади суддів Конституційного Суду України.

Призначеною на посаду судді Конституційного Суду України вважається особа, про призначення якої видано Указ Президента України, скріплений підписами Пре­м'єр-міністра України та Міністра юстиції України.

У разі припинення повноважень судці Конституцій­ного Суду України, який призначався Президентом України, Президент України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

Верховна Рада України призначає суддів Конститу­ційного Суду України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.

Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів Консти­туційного Суду України вносить Голова Верховної Ради України, а також може вносити не менш як 1/4 народ­них депутатів України від конституційного складу Вер­ховної Ради України; при цьому депутат має право поставити підпис під пропозицією про висунення лише однієї кандидатури, і ці підписи депутатів не відкликають­ся. Відповідний Комітет Верховної Ради України подає Верховній Раді свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України, внесеної у встановленому порядку.

Призначеними на посади суддів Конституційного Су­ду України вважаються кандидати, які набрали найбіль­шу кількість голосів депутатів, але більше половини го­лосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Якщо кілька кандидатів набрати однакову кількість голосів і після їх призначення було б переви­щено необхідне для призначення число суддів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування.

У разі припинення повноважень судці Конституцій­ного Суду України, який призначався Верховною Радою України, Верховна Рада України у місячний строк при­значає іншу особу на цю посаду.

За результатами голосування Головою Верховної Ради України підписуються постанови Верховної Ради України про призначення суддів Конституційного Суду України.

З'їзд суддів України за пропозицією делегатів з'їзду відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх де­легатів з'їзду визначає кандидатури на посади суддів Конституційного Суду України для включення з бюлете­ні для таємного голосування.

Призначеним на посаду судці Конституційного Суду України вважається кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів від числа обраних делегатів з'їзду суддів України.

Якщо голосування проводиться щодо кандидатур, число яких перевищує квоту для призначення на поса­ди судців Конституційного Суду України, призначеними вважаються кандидати, які за умов, визначених у частині другій цієї статті, набрати більше голосів, ніж інші кан­дидати на ці посади.

У разі припинення повноважень судці Конституцій­ного Суду України, який призначався з'їздом суддів України, з'їзд суддів України у тримісячний строк при­значає іншу особу на цю посаду.

Кабінету Міністрів України,  правових актів  Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) відповідності Конституції України чинних міжна­родних договорів України або тих міжнародних догово­рів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;

3) додержання конституційної процедури розслідуван­ня і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених стаття­ми 111 та 151 Конституції України;

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України.

До повноважень Конституційного Суду України не належать питання щодо законності актів органів держав­ної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Підставами для прийняття Конституційним Судом України рішення щодо неконституційності правових ак­тів повністю чи в їх окремих частинах є:

невідповідність Конституції України;

порушення встановленої Конституцією України про­цедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чин­ності;

перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті.


 

СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж практич­ної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх двадцяти років.

Судді Конституційного Суду України не можуть на­лежати до політичних партій та профспілок, мати пред­ставницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, ви­конувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викла­дацької та творчої.

Суддя Конституційного Суду України вступає на по­саду з дня складення ним присяги судді Конституційного Суду України.

Суддя Конституційного Суду України при вступі на посаду складає присягу такого змісту: "Урочисто прися­гаю чесно і сумлінно виконувати високі обов'язки судді Конституційного Суду України, забезпечувати верховен­ство Конституції України, захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і гро­мадянина".

Суддя Конституційного Суду України складає присягу на засіданні Верховної Ради України, яке проводиться за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, не пізніш як через мі­сяць після призначення суддею Конституційного Суду України.

Статус судді Конституційного Суду України визнача­ється Конституцією України, цим Законом та законами України про статус суддів.

Повноваження судді Конституційного Суду України та його конституційні права і свободи не можуть бути обмежені при введенні воєнного чи надзвичайного ста­ну в Україні або в окремих її місцевостях.

Суддя Конституційного Суду України здійснює попе­редню підготовку питань для їх розгляду Колегією суддів Конституційного Суду України, Конституційним Судом України, бере участь у розгляді справ.

Суддя Конституційного Суду України має право ви­требувати від Верховної Ради України, Президента України, Прем'єр-міністра України, Генерального про­курора України, суддів, органів державної влади, орга­нів влади Автономної Республіки Крим, органів місце­вого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій та інших об'єднань громадян, окремих громадян необхідні документи, матеріали та іншу інформацію з питань, що готуються до розгляду Колегією суддів Кон­ституційного Суду України, Конституційним Судом України.

Ухилення від дачі пояснень або відмова від надання документів, матеріалів, інформації судді Конституцій­ного Суду України тягне за собою відповідальність винних осіб згідно з законом.

Суддя Конституційного Суду України має право пуб­лічно висловлювати свою думку з питань, що стосуються провадження у Конституційному Суді України лише що­до тих справ, у яких Конституційним Судом України прийнято рішення чи дано висновок.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України лише на один трирічний строк таємним голо­суванням шляхом подання бюлетенів з будь-яким чис­лом кандидатур, запропонованих суддями Конституцій­ного Суду України. У бюлетені може бути залишено не більше однієї кандидатури. Головою Конституційного Суду України вважається обраний кандидат, за якого проголосувало більше поло­вини конституційного складу суддів Конституційного Суду України.

У разі якщо запропоновано більше двох кандидатів на посаду Голови Конституційного Суду України і жодного з кандидатів не було обрано, проводиться повторне голо­сування щодо двох кандидатів, які отримали більшість голосів.

У разі якщо запропоновано не більше двох кандидатів на посаду Голови Конституційного Суду України і жод­ного з кандидатів не було обрано або Голову Конститу­ційного Суду України не було обрано при повторному голосуванні, проводяться нові вибори з висуванням ін­ших кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України.

Конституційний Суд України обирає з числа суддів Конституційного Суду України комісію для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України.

Голова Конституційного Суду України очолює Консти­туційний Суд України та організовує його діяльність.

До повноважень Голови Конституційного Суду Украї­ни належить:

організація роботи колегій суддів Конституційного Суду України, комісій та Секретаріату Конституційного Суду України;

скликання і проведення засідань, пленарних засідань Конституційного Суду України;

розпорядження бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Конституційного Суду України відповідно до кошторису, затвердженого Конституційним Судом України;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом і актами Конституційного Суду України, що регламентують організацію його внутрішньої роботи.

Голова Конституційного Суду України має двох за­ступників Голови Конституційного Суду України.

Заступники Голови Конституційного Суду України виконують за дорученням Голови Конституційного Суду України окремі його повноваження. У разі відсутності Голови Конституційного Суду" України або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов'язки вико­нує заступник, який є старшим за віком.

У разі відсутності обох заступників обов'язки Голови Конституційного Суду України виконує найстарший за віком судця Конституційного Суду України.

Заступники Голови Конституційного Суду України обираються за пропозицією Голови Конституційного Суду України лише на один трирічний строк таємним голосу­ванням шляхом подання бюлетенів у порядку, визначе­ному статтею 20 цього Закону.

Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі:

1) закінчення строку призначення;

2) досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

4) порушення суддею вимог, передбачених частиною другою статті 16 цього Закону;

5) порушення суддею присяги;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) припинення його громадянства;

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

9) подання суддею заяви про відставку або про звіль­нення з посади за власним бажанням.

Рішення про припинення повноважень судді Конс­титуційного Суду України у випадках, передбачених пунктами 1—3, 6—9, приймається на засіданні Конституційного Суду України, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, — Верховною Радою України.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті.

Голова Конституційного Суду України, заступник Голови Конституційного Суду України звільняються з посади за їх заявами Конституційним Судом України.

Рішення про дострокове звільнення вважається прийня­тим, якщо за нього проголосувало більше половини кон­ституційного складу судців Конституційного Суду Украї­ни.

Звільнення з посади Голови Конституційного Суду України, заступника Голови Конституційного Суду Украї­ни не позбавляє їх повноважень судці Конституційного Суду України.

Суддя Конституційного Суду України має наукового консультанта і помічника.

Науковий консультант і помічник виконують дору­чення судці Конституційного Суду України зі справ конституційного провадження.

Науковий консультант і помічник судді Конституцій­ного Суду України є державними службовцями.

Судді Конституційного Суду України мають право брати участь у конференціях, симпозіумах, бути у складі делегацій Конституційного Суду України.

Рішення про службові відрядження суддів Конститу­ційного Суду України приймає Голова Конституційного Суду України, а у разі його відсутності — заступник Го­лови Конституційного Суду України.

 

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Судді Конституційного Суду України при здійсненні своїх повноважень є незалежними і підкоряються лише Конституції України та керуються цим Законом, іншими законами України, крім тих законів або їх окремих по­ложень, що є предметом розгляду Конституційного Суду України.

Особа судді Конституційного Суду України є недо­торканною.

Суддя Конституційного Суду України не може бути затриманий чи заарештований без згоди Верховної Ради України до винесення обвинувального вироку судом.

Судді Конституційного Суду України не несуть юри­дичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Конституційному Суді України та в його колегіях, за винятком відповідальності за образу чи наклеп при розгляді справ, прийнятті рішень та дачі висновків Конституційним Судом України.

Судді Конституційного Суду України одержують заро­бітну плату та користуються іншими видами матеріаль­ного забезпечення, встановленими законами України щодо статусу судців.

У разі коли повноваження судді Конституційного Су­ду України були припинені відповідно до пунктів 1 і 3 частини першої статті 23 цього Закону, за ним зберігаєть­ся до виходу на пенсію за віком вісімдесят відсотків гро­шового утримання та інші види матеріального забезпе­чення, якими користується суддя Конституційного Суду України.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ


Питання провадження у справах та діяльності Консти­туційного Суду України, його Секретаріату, порядок діло­водства, правила внутрішнього розпорядку Конституцій­ного Суду України визначаються Конституцією України, цим Законом та актами Конституційного Суду України, що встановлюють порядок організації внутрішньої робо­ти Конституційного Суду України.

Фінансування Конституційного Суду України перед­бачається в Державному бюджеті України окремим рядком.

Пропозиції щодо обсягу фінансування Конституцій­ного Суду України і проект відповідного кошторису по­даються Головою Конституційного Суду України до Ка­бінету Міністрів України та Верховної Ради України при складанні проекту Державного бюджету України на кожний наступний рік.

Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Конституцій­ного Суду України здійснює Секретаріат Конституційного Суду України на чолі з керівником Секретаріату Консти­туційного Суду України.

Положення про Секретаріат Конституційного Суду України, його структура і штати затверджуються Консти­туційним Судом України.

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України призначається Конституційним Судом України за подан­ням Голови Конституційного Суду України з числа гро­мадян, які мають право на зайняття посади професійного судді.

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, мати представ­ницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, ви­конувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викла­дацької та творчої.

Керівник та інші посадові особи Секретаріату Консти­туційного Суду України є державними службовцями.

Конституційний Суд України на своєму засіданні утворює з числа суддів Конституційного Суду України постійні комісії Конституційного Суду України, що є його допоміжними робочими органами з питань органі­зації його внутрішньої діяльності.

Положення про постійні комісії Конституційного Су­ду України затверджується Конституційним Судом України на пленарному засіданні.

Голови постійних комісій призначаються Головою Конституційного Суду України на строк своїх повнова­жень.

Конституційний Суд України може утворювати на своїх пленарних засіданнях тимчасові комісії для додат­кового дослідження питань, пов'язаних з конституційним провадженням у справі, за участю фахівців у відповідних галузях права.

Матеріали діяльності Конституційного Суду України зберігаються в Архіві Конституційного Суду України.

Матеріали справ, щодо яких Конституційним Судом України прийнято рішення або дано висновок, зберіга­ються в Архіві Конституційного Суду України сто років.

Оригінали рішень та висновків Конституційного Суду України зберігаються в Архіві Конституційного Суду України безстроково.

Інші матеріали щодо діяльності Конституційного Суду України зберігаються в Архіві Конституційного

Суду України на загальних підставах, визначених зако­нодавством України.

Положення про Архів Конституційного Суду України затверджується Конституційним Судом України.

Для забезпечення Конституційного Суду України нормативно-правовими актами, науковою та іншою спе­ціальною літературою утворюється Бібліотека Конститу­ційного Суду України.

Положення про Бібліотеку Конституційного Суду України затверджується Конституційним Судом України.

Друкованим органом Конституційного Суду України є "Вісник Конституційного Суду України".


ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Формами звернення до Конституційного Суду Украї­ни є конституційне подання та конституційне звернення.

Конституційне подання — це письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України. Конституційним поданням е також звернення Верховної Ради України про дачу ви­сновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

У конституційному поданні зазначаються:

1) повне найменування органу, посадової особи, які направляють конституційне подання згідно з правом, наданим Конституцією України та цим Законом;

2) відомості про представника за законом або уповно­важеного за дорученням;

3) повне найменування, номер, дата прийняття, дже­рело опублікування (у разі публікації) правового акта, конституційність якого (окремих його положень) оспо­рюється чи який потребує офіційного тлумачення;

4) правове обгрунтування тверджень щодо неконсти­туційності правового акта (його окремих положень) або необхідності в офіційному тлумаченні;

5) дані щодо інших документів і матеріалів, на які по­силаються суб'єкти права на конституційне подання (копії цих документів і матеріалів додаються);

6) перелік документів і матеріалів, що додаються. Конституційне подання, документи та інші матеріали до нього подаються у трьох примірниках.

Суб'єктами права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом України у ви­падках, передбачених пунктом 1 статті 13 цього Закону, є Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Рес­публіки Крим.

Суб'єктами права на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом України у ви­падках, передбачених пунктами 2, 3, 4 статті 13 цього Закону, є:


за пунктом 2 — Президент України, Кабінет Міністрів України;

за пунктом 3 — Верховна Рада України;

за пунктом 4— Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого само­врядування.

Конституційне звернення — це письмове клопотан­ня до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.

У конституційному зверненні зазначаються:

1) прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва та місцезнаходження юридичної особи;

2) відомості про представника особи за законом або уповноваженого за дорученням;

3) статті (окремі положення) Конституції України або Закону України, тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України;

4) обгрунтування необхідності в офіційному тлума­ченні положень Конституції України або законів України;

5) дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти права на конституційне звернен­ня (копії цих документів і матеріалів додаються);

6) перелік документів і матеріалів, що додаються. Конституційне звернення, документи та інші мате­ріали до нього подаються у трьох примірниках.

Суб'єктами права на конституційне звернення з пи­тань дачі висновків Конституційним Судом України у

випадку, передбаченому пунктом 4 статті 13 цього Зако­ну, є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.

Конституційне подання або конституційне звернення може бути відкликане за письмовою заявою суб'єкта, який його направив до Конституційного Суду України, в будь-який час до дня розгляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Процесуальна ухвала про припинення провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, що відкликається, приймається на засіданні Конституційного Суду України.

Підставами для відмови у відкритті провадження у справі в Конституційному Суді України є:

1) відсутність встановленого Конституцією України, цим Законом права на конституційне подання, консти­туційне звернення;

2) невідповідність конституційного подання, консти­туційного звернення вимогам, передбаченим Конституці­єю України, цим Законом;

3) непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні, консти­туційному зверненні.

 

ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ

Відкриття провадження у справі у Конституційному Суді України за конституційним поданням чи конститу­ційним зверненням ухвалюється Колегією суддів Конституційного Суду України або Конституційним Судом України на його засіданні.

Справа, за якою відкрито конституційне провадження, розглядається Конституційним Судом України на пленар­ному засіданні у порядку та в строк, установлені цим За­коном.

Дата розгляду справи Конституційним Судом України визначається Головою Конституційного Суду України.

У складі Конституційного Суду України утворюються колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття про­вадження у справах за конституційними поданнями та колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття про­вадження у справах за конституційними зверненнями.

Рішення про утворення колегій суддів Конституцій­ного Суду України, затвердження складу та призначення секретарів колегій судців приймається на засіданні Конституційного Суду України протягом першого міся­ця кожного календарного року.

Секретар Колегії суддів призначається із числа суддів, які входять до складу Колегії, та очолює її.

Колегія суддів Конституційного Суду України у спра­вах за конституційними поданнями більшістю голосів суддів, які входять до її складу, приймає процесуальну ухвалу про відкриття провадження у справі в Конститу­ційному Суді України або про відмову у такому провад­женні.

У разі прийняття Колегією суддів Конституційного Суду України процесуальної ухвали про відкриття про­вадження у справі в Конституційному Суді України ця справа вноситься Головою Конституційного Суду України на розгляд пленарного засідання Конституційного Суду України.

У разі прийняття Колегією суддів процесуальної ухва­ли про відмову у відкритті провадження в справі секретар Колегії суддів направляє матеріали Голові Конституційного  Суду України для розгляду справи  на засіданні Конституційного Суду України.

Колегія суддів Конституційного Суду України у справах за конституційними зверненнями приймає про­цесуальну ухвалу про відкриття провадження у справі в Конституційному Суді України або про відмову у такому провадженні в порядку, встановленому статтею 48 цього Закону.

Конституційний Суд України на своїх засіданнях розглядає питання щодо відкриття провадження у справі в Конституційному Суді України у разі прийняття Коле­гією суддів Конституційного Суду України процесуальної ухвали про відмову у відкритті такого провадження.

У разі прийняття на засіданні Конституційного Суду України процесуальної ухвали про відкриття проваджен­ня у справі в Конституційному Суді України ця справа вноситься Головою Конституційного Суду України на розгляд пленарного засідання Конституційного Суду України.

Прийнята Конституційним Судом України на його засіданні процесуальна ухвала про відмову у відкритті провадження у справі в Конституційному Суді України є остаточною.

На засіданнях Конституційного Суду України розгля­даються всі питання, що потребують вирішення Консти­туційним Судом України, крім тих, що вирішуються на його пленарних засіданнях, відповідно до цього Закону.

Засідання Конституційного Суду України є повноваж­ним, якщо на ньому присутні не менше одинадцяти суд­дів Конституційного Суду України.

Рішення Конституційного Суду України на його засі­даннях приймається, якщо за це рішення проголосувало більше половини суддів Конституційного Суду України, які брали участь у засіданні.


ЛIТЕРАТУРА

 

1.   Закон України про Конституційний Суд України ( за станом на 1 березня 2000 р.)

2.    ”Вiдомостi Верховної Ради України ” Ужгород 2000 р.

3.   Кривенко «Верховная Рада Украины», Киев «Ин Юре» 1997 г.

4.   Погорилко «Основы конституционного строя Украины»,                             Киев «Ин Юре» 1997Наш опрос
Как Вы оцениваете работу нашего сайта?
Отлично
Не помог
Реклама
 
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции сайта
Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена